دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : حسین   صفائی

پست الکترونیکی : h-safaie@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : حقوق خصوصی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه حقوق

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1385/02/01

حسین صفائی

محل خدمت:   دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : استاد

^